ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th