ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างแะละภาษีป้าย ประจำปี 2565


ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างแะละภาษีป้าย ประจำปี 2565

11/01/2022

27

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th