กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนป่าซาง (ประชุมกรรมการ)


ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนป่าซาง ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ

จำนวน ๘ โครงการ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ งบประมาณ๒๖,๘๐๐ บาท ๒. โครงการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร งบประมาณ๘,๐๐๐ บาท ๓. โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท ๕. โครงการผู้สูงอายุอนามัยดี วิถีไทย งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ๖. โครงการอบรม อสม.ในโรงเรียน งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ๗. โครงการรณรงค์คนไทยไร้พุง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท๘. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ บาท

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โนนป่าซางเข้าร่วมรับการออกติดตามและประเมินกองทุน

ระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

25/07/2011

532

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th