องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-04-27 มอบบ้านครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ให้กับ นางบัวลุ  ถินเฒ่า (ผู้ยากไร้) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย (ดู : 27)


2022-04-27 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 32)
2022-04-18 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันแสดงออกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ทุกวันจันทร์ ที่บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง (ดู : 34)
2022-04-12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน #ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 525)
2022-04-07 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอผาขาว ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย (ดู : 57)
2022-04-04 นายบุญถม หล้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ (ดู : 50)
2022-03-23 กิจกรรมวัน อปพร.และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สมาชิก อปพร. ดีเด่น 24 ท่าน (ดู : 89)
2022-01-19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 144)
2022-01-19 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2565 (ดู : 68)
2022-01-11 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างแะละภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 164)
2021-12-02 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 213)
2021-11-12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ดู : 210)
2021-10-08 การเลือกตั้ง นายกยกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง (ดู : 272)
2021-09-23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนา ทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง (ดู : 149)
2021-06-04 รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 293)
2021-05-21 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2564 (ดู : 189)
2021-05-19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2564 (ดู : 300)
2021-05-19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ดู : 298)
2021-05-13 บันทึกสรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะตำบลโนนป่าซาง (ดู : 188)
2021-05-13 หนังสือขอให้ประชาคมเสนอโครงการพัฒนาเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 (ดู : 195)
2021-02-05 ประกาศขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 405)
2021-01-12 ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี 2564 (ดู : 623)
2020-08-21 อบต.โนนป่าซางออกเก็บภาษีเคลื่อนที่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครที่มาชำระไม่ทัน สามารถเข้าไปชำระภาษีได้ที่อบต.โนนป่าซางได้เวลาทำการ (ดู : 615)
2020-08-19 ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (ดู : 571)
2020-08-07 ประชาสัมพันธ์แอป พ้นภัย PhonPhai (ดู : 598)
2020-06-26 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (บทความเสัยงตามสาย พฤษภาคม 2563) (ดู : 399)
2020-04-22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต. พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ดู : 772)
2020-03-30 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 446)
2020-03-30 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 437)
2019-07-31 ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.โนนป่าซาง ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 839)
2019-06-28 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (ดู : 504)
2019-06-28 แบบประเมิน(หน.ฝบห.) (ดู : 489)
2019-06-26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 496)
2019-06-26 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป (บันทึกอัตโนมัติ) (ดู : 556)
2019-06-25 คู่มือการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ดู : 509)
2019-06-25 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 466)
2019-06-25 คำสั่งควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 499)
2019-06-25 วินัยกับหน้าที่ของพวกเรา (ดู : 489)
2019-06-25 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 445)
2019-06-24 ค่านิยม ๑๒ ประการ (ดู : 456)
2019-06-18 การเรียกเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 486)
2019-06-17 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 580)
2018-11-21 ข้อมูลสถิติการมารับบริการเรื่องต่างๆ (ดู : 1630)
2018-11-12 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1556)
2018-11-12 แจ้งข่าวสารการทุจริต (ดู : 1015)
2018-11-12 ประกาศการจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2561 (ดู : 1032)
2018-11-12 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1009)
2018-07-11 แผนผังการรับ/แจ้งกลับเรื่องร้องเรียน (ดู : 1031)
2018-06-18 การเรียกเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 466)
2016-10-16 การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 (ดู : 654)
2016-10-03 โครงการกิจกรรมทอดเทียนรวมประจำปี 2559 (ดู : 659)
2011-07-25 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนป่าซาง (ประชุมกรรมการ) (ดู : 663)
2010-10-24 เชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (ดู : 655)
2010-10-13 เชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันการขับร้องทำนองสรภัญญะ (ดู : 645)

2022-04-29 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2565 (ดู : 10)


2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.247 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 32)
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโสกนกไก่นา หมู่ 4 (ดู : 30)
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบการประปาหอถังสูง หมู่ที่ 7 (ดู : 35)
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บ้านโนนสว่างหมุ่ 8 (ดู : 29)
2021-05-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 วันที่ 30 ก.ย. 2563 (ดู : 202)
2021-05-05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 211)
2021-04-28 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 172)
2021-04-28 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ดู : 181)
2020-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 286)
2020-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้าน ห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 (ดู : 286)
2020-09-14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 288)
2020-09-14 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 บ้านห้วยยาง หมู่ 2 (ดู : 294)
2020-09-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง (ดู : 284)
2020-09-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง (ดู : 287)
2020-08-13 โครงการก่อสร้างเมรุ (ดู : 279)
2020-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยเดื่อเหนือ - โนนรัง (ดู : 705)
2020-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านสันติภาพพัฒนา (ดู : 708)
2020-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยเดื่อเหนือ - โนนรัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 724)
2020-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านสันติภาพพัฒนา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 721)
2019-08-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมารุเผาศพ บ้านห้วยกาบเปลือย(คุ้มใต้) (ดู : 417)
2018-11-12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 508)
2018-11-12 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1006)
2017-07-05 ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 บ้านห้วยไฮ (ดู : 983)
2017-06-23 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 1140)
2017-04-28 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 1001)
2017-03-16 ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล อบต.โนนป่าซาง (ดู : 1070)
2017-03-15 ย้อนกลับ ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 3 (ดู : 974)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีตผ่าครึ่ง หมู่ที่ 8 (ดู : 1091)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 (ดู : 1115)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ดู : 1006)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (ดู : 1059)
2016-12-21 ราคากลาง โครงการปรังปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 1023)
2016-07-26 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางคำ หมู่ 11 (ดู : 1015)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเทิดทุนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันแสดงออกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ทุกวันจันทร์ ที่บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริห

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางได้ดำเนินการจัดตั้งและส่งประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนป่าซาง ประจำปี พ.ศ. 2565

มอบถุงยังชีพตามโครงการ พม. น้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้กับ เด็กหญิงกันยกานต์ สิงห์วงค์ษา (ผู้ป่วยยากไร้) บ้านสันติภาพพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จ
รวมลิงค์สำคัญที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th